DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Buchwald.
 • E-mail: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl
 • Telefon: 612874618

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą
 • Adres: ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 • E-mail: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl
 • Telefon: 612874618

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą mieści się w następującej lokalizacji:

63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8a:

 • pomieszczenia biblioteczne znajdują się na pierwszym poziomie Gminnego Ośrodka Kultury,
 • budynek trójkondygnacyjny, do którego jest jedno wejście od ulicy Poznańskiej, prowadzą do niego schody z poręczami,
 • budynek nie posiada windy, platformy dla niepełnosprawnych ani podjazdu,
 • korytarz i hol umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 • drzwi do każdego pomieszczenia są opisane wyraźną czcionką,
 • budynek nie posiada żadnych miejsc parkingowych, najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na Zielonym Rynku,
 • na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma toalet przystosowaych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Filia biblioteczna w Boguszynie mieści się w następującej lokalizacji: 

63-041 Boguszyn, ul. Śremska 29a:

 • budynek piętrowy, posiadający dwa wejścia; wejście główne – od strony ulicy z poziomu gruntu. drugie wejście (ewakuacyjne) z tyłu budynku, posiada 3 stopnie.
 • zostało wydzielone specjalne miejsce parkingowe przed budynkiem przy ul. Śremskiej,
 • w budynku jest platforma dla wózków,
 • na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem,
 • toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Filia biblioteczna w Chociczy mieści się w następującej lokalizacji: 

63-041 Chocicza, ul. Leśna 1:

 • do budynku prowadzą 2 stopnie oraz podjazd dla wózków,
 • osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają ograniczony dostęp do niektórych miejsc, regałów, półek,
 • toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • miejsce parkingowe nie jest wydzielone przed budynkiem przy ul. Leśnej,
 • istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą udostępnia następujące aplikacje mobilne: