Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2017
Dyrektora Biblioteki Publicznej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

 

Regulamin

korzystania ze stanowiska komputerowego i usługi dostępu do internetu

 

I  Prawo i warunki korzystania:

 1. Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy mieszkańcy gminy.
 2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
 3. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
 4. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik powinien okazać dowód osobisty lub legitymację biblioteczną i dokonać wpisu do ewidencji zawierającej datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu.
 5. Czytelnikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza (CD-ROM, PenDrive itp.).

 

II. Zasady korzystania z Internetu:

 1. Każdy ma prawo korzystania z Internetu 30-60 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
 2. Ściągnięte z Internetu pliki można zapisywać na nośnikach informacji lub wykonać wydruki za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
 3. Zabrania się:
  a) zapisywania plików instalacyjnych na dysku C,
  b) otwierania stron zawierających treści porbograficznee, propagujące przemoc i rasizm,
  c) używania bramek sms,
  d) wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie w tym strony warezowe,
 4. Wprowadzenie wirusów komputerowych powodować będzie odpowiedzialność karną czytelnika, zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
 5. Odpowiedzialność karna nie wyłącza odpowiedzialności za straty majątkowe poniesione przez Bibliotekę w związku z uszkodzeniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, informacji.

 

III. Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji:

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz do szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
 2. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji.
 3. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

 

IV. Wypożyczanie nośników informacji:

 1. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów multimedialnych.
 2. Na życzenie czytelnika bibliotekarz umożliwia korzystanie z CD-ROMu lub PenDrive’a.
 3. Użytkownik jest zobowiązany poinformować bibliotekarza o drukowaniu informacji.

 

V. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego, nośników informacji:

 1. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie w/w materiałów bibliotecznych.
 2. Za uszkodzenia płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.
 3. Po otrzymaniu odszkodowania, biblioteka wydaje pokwitowanie.

 

 VI. Przepisy końcowe:

 1. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.
 2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.
 3. Za wydruki, nagrywanie na nośniki informacji oraz skanowanie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem.

 

 

ZAŁĄCZNIKI