Regulamin organizowanych wydarzeń

Regulamin wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 8.04.2019 r.

 

 

I. Postanowienie ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Przez wydarzenie rozumie się imprezy publiczne (kulturalne, rozrywkowe, artystyczne), uroczystości publiczne oraz wszelkie spotkania, warsztaty, lekcje biblioteczne, zajęcia animacyjne, konkursy, szkolenia, kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.


Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

d) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową;

e) wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się
od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

Uczestnicy Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora

 

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób podany
w informacji o Imprezie.
Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie.

 

Zmiany terminu imprezy

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń GOK-u, na stronie internetowej http://www.nowemiasto.naszabiblioteka.com/  lub przesyłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, telefonicznie.

 

IV. Ochrona danych osobowych

Udział w Imprezie jest dobrowolny i jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Imprezy. 
Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjno- marketingowych.
Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora,  w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych
w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik imprez który nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi. W imieniu osób niepełnoletnich zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o prawach z zakresu ochrony danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Poznańskiej 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą,, z administratorem  można się skontaktować również poprzez adres email: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl

2. Administrator –   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email inspektornowemiasto@op.pl lub na adres siedziby Administratora.

3. Pani/ Pana dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego będą  przetwarzane:

a. na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody poprzez uczestnictwo w imprezie,

b. w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora,
w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO,
każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.

10. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.