Statut Biblioteki

ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR XXll /131/2016
RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ
Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU


STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
NOWE MIASTO NAD WARTĄ


I. PRZEPISY OGÓLNE


§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami):
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012 r. poz. 406 z póź. zm.):
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.):
 4. Niniejszego Statutu.


§ 2

 

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą zwana dalej Organizatorem.
 2. Biblioteka wpisana jest do rejestru kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
 3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 4. Siedziba Biblioteki mieści się w Nowym Mieście nad Wartą. ul. Poznańska 8a.
 5. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą.


§3

 

 1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.


§ 4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą.


§ 5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

 


II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI


§6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.


§7

Do zakresu działań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii obejmującej teren Gminy, a także materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania Biblioteki.
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej ,
 4. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 6. organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
 7. współdziałanie z bibliotekami innych w zakresie rozwijania czytelnictwa i kulturalnych społeczności Gminy.
 8. realizacja zadań inwestycyjnych.

 

§8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców gminy.

 

III. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

§9

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą w trybie na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

§ 10

 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Bibliotek, a także pracownicy administracji i obsługi.
 2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 

§ 11

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenia dla pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
 3. Wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

 

§12

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom, a w szczególności lokal, wyposażenie oraz środki na doskonalenie zawodowe pracowników.


§ 13

 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin orgarnzacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Wójta.
 3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki i jej zbiorów określa regulamin nadany przez Dyrektora

 

§ 14

Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.


IV. GOSPODARKA FINANSOWA


§15

Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych. wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.


§ 16

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 

§ 17

1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust.2

2. Biblioteka może pobierać opłaty za:

 1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne za wypożyczania międzybiblioteczne,
 2. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
 3. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
 4. duplikaty legitymacji bibliotecznych,
 5. wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji,
 6. za usługi ksero, faksu, wydruku, laminowania i bindowania,
 7. wydawnictwa własne.

3. Wysokość opłat określona jest w Regulaminie udostępniania zbiorów.

4. Dochód z opłat przeznacza się na realizację celów statutowych Biblioteki.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§18


Statut Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą nadaje uchwałą Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą.


§ 19

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jej nadania.


§ 20

W sprawach nieregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisy ustawy o bibliotekach oraz przepisy innych ustaw związanych z prowadzoną działalnością.
 

 

ZAŁĄCZNIKI