Zasady i warunki korzystania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017
Dyrektora Biblioteki Publicznej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

REGULAMIN

określający ZASADY I WARUNKI korzystania

z Biblioteki Publicznej Gminy
Nowe Miasto nad Wartą

 

§ I
Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) wypożyczalni – należy przez to rozumieć wypożyczalnię dla dorosły i dla dzieci

b) czytelni – należy przez to rozumieć czytelnie i kąciki czytelnicze dla dorosłych i dla dzieci

c) materiałach bibliotecznych – należy rozumieć przez to zbiory książkowe,audiobooki, zbiory multimedialne, zbiory specjalne oraz czasopisma.

d) użytkowniku/czytelniku – należy rozumieć przez to osobę, która spełnia warunki uprawniające zgodnie z regulaminem do korzystania z Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą,

e) dokumencie tożsamości – należy rozumieć przez to dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby, która się nim posługuje.

 

§ II
Zbiory biblioteki

 1. Zbiory Biblioteki stanowią zbiory książkowe, audiobooki, zbiory multimedialne, zbiory specjalne oraz czasopisma
 2. Zbiory Biblioteki udostępnione są w:

  a) Wypożyczalni dla Dorosłych

  b) Oddziale dla Dzieci

  c) filiach bibliotecznych,

 3. Materiały biblioteczne udostępnione są na miejscu w czytelniach lub wypożyczane do domu.
 4. W wypożyczalniach czytelnik ma wolny dostęp do półek z książkami.

 

§ III
Prawo korzystania

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać aktualny dokument tożsamości lub własnoręcznym czytelnym podpisem, na wypełnionej przez bibliotekarza karcie zapisu, zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Za użytkownika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych wyszczególnionych w zobowiązaniu w szczególności: miejsca zamieszkania, nr telefonu i adresu mailowego.
 6. Dane osobowe czytelnika wykorzystywane są do celów statutowych Biblioteki i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.
 8. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne.
 9. Za wydanie duplikatu karty pobiera się opłatę refundującą koszty jej wytworzenia zgodnie z obowiązującym cennikiem, który stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia 1/2017 Dyrektora BPG Nowe Miasto nad Wartą. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie za wpłaconą kwotę.
 10. Uprawnień  wynikających  z  posiadania  karty  bibliotecznej  nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
 11. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i zagubieniem.
 12. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece osobiście lub telefonicznie celem zablokowania konta.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.
 14. Pracownik Biblioteki ma prawo prosić użytkownika o okazanie dokumentu tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z kartą biblioteczną.
 15. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 16. Zabrania się również przebywania w pomieszczeniach Biblioteki osobom będącym pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
 17. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ IV
Zasady korzystania z wypożyczalni dotyczące zbiorów książkowych i audiobooków

 1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą karty bibliotecznej.
 2. Jeśli użytkownik zapomniał karty bibliotecznej wypożyczeń może dokonać na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 5 tygodni.
 4. Na prośbę czytelnika, terminowo zdającego wypożyczane książki, bibliotekarz może zwiększyć limity wypożyczonych woluminów.
 5. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 tytułów audiobooków na okres 5 tygodni z możliwością przedłużania, tylko i wyłącznie w przypadku braku oczekujących na dany tytuł.
 6. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 7. Książkę można prolongować 5 razy.
 8. Nie można prolongować książek zamówionych przez innych czytelników.
 9. Użytkownik może dokonywać rezerwacji materiałów bibliotecznych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu, korzystając z katalogu online. Dokonując zamówienia za pomocą Internetu, użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.
 10. Zarezerwowana książka powinna być odebrana przez czytelnika w ciągu 7 dni. Po upływie tego terminu nieodebrana książka odkładana jest na półkę lub przechodzi na kolejnego rezerwującego.

 

§ V
Zasady korzystania z czytelni

 1. Z księgozbioru czytelni korzysta się na miejscu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z pracownikiem czytelni, książka ze zbiorów czytelni może być wypożyczona na zewnątrz, jednak nie na dłużej niż na 7 dni. Książkę można wypożyczyć na podstawie aktualnej karty bibliotecznej.
 3. W czytelni można korzystać z bieżącej prasy oraz roczników gazet i czasopism.
 4. Czasopisma z wyjątkiem najnowszego numeru prasy lokalnej, mogą być wypożyczane do domu na okres 1 tygodnia.

 

§ VI
Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek dla celów naukowych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych i odsyłanych dzieł oraz koszty korespondencji zgodnie z cennikiem usług pocztowych.
 3. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem sprowadzona  książka może być wypożyczona na zewnątrz na podstawie aktualnej karty bibliotecznej.

 

§ VII
Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w §IV pkt. 3 i 6 Biblioteka pobiera opłatę określoną w cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora BPG Nowe Miasto nad Wartą.
 2. Naliczona kara za nieoddane w terminie książki automatycznie blokuje konto czytelnika w Bibliotece Głównej i wszystkich jej filiach do czasu uregulowania należności. Czytelnik może wypożyczyć książki po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
 3. Czytelnik ma obowiązek uregulować zaległe płatności najpóźniej do końca bieżącego roku kalendarzowego.
 4. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek lub monitowała telefonicznie w tej sprawie, pokrywa również koszty tych upomnień. Data rozmowy telefonicznej odnotowywana jest na koncie czytelnika. Wysokość opłat reguluje Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora BPG Nowe Miasto nad Wartą.
 5. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania do czytelników upomnień w sprawie niezwróconych zbiorów bibliotecznych.
 6. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek lub/i uiszczenia opłat Biblioteka ma prawo zablokować jego konto w całej sieci, jednocześnie dochodząc swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ VIII
Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik jest zobowiązany przy zwrocie materiałów bibliotecznych powiadomić bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach, a w szczególności: zabrudzeniach, brakujących stronach, uszkodzeniach płyt. Obowiązek ten dotyczy zarówno uszkodzeń powstałych z winy samego użytkownika jak i innych korzystających.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 4. W razie zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy:
  a) odkupić identyczny egzemplarz,
  b) zakupić wydawnictwo wskazane przez bibliotekarza,
  c) wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny rynkowej
      zagubionej/zniszczonej książki.
 5. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ IX
Wypożyczanie gier planszowych, płyt DVD i kaset VHS

 1. Wypożyczanie gier, płyt DVD i kaset VHS jest nieodpłatne.
 2. Wypożyczeń do domu mogą dokonywać jedynie czytelnicy zapisani do biblioteki.
 3. Gry, płyty DVD lub kasety można wypożyczać na okres do 14 dni.
 4. Wypożyczający może wypożyczyć maksymalnie 2 pozycje.
 5. W uzasadnionych przypadkach pracownik biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia gry, płyty DVD lub kasety.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej gry, płyty DVD  lub kasety. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w przypadku gdy gra, płyta DVD lub kaseta nie zostały zamówione przez innego użytkownika Biblioteki.
 7. Zwrot wypożyczonej gry, płyty lub kasety powinien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie gry, płyty lub kasety na ladzie lub w innym miejscu biblioteki nie jest uznawane za zwrot.
 8. Za niezwrócone w terminie gry, płyty lub kasety Biblioteka pobiera od wypożyczającego opłatę określoną w cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora BPG Nowe Miasto nad Wartą. Wypożyczenie gry, płyty lub kasety należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 9. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonej gry, płyty lub kasety oraz za wszelkie jej uszkodzenia czy stwierdzone podczas zwrotu braki. W takim przypadku wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki do: 
  a) odkupienia identycznej pozycji lub innej wskazanej przez pracownika Biblioteki, albo uiszczenia opłaty, której wysokość jest równa aktualnej cenie rynkowej gry lub kasety,
 10. Na sumy tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 11. Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia należy zgłosić przed wypożyczeniem.

 

§ X
Usługi

 1. W Czytelni można korzystać ze sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. Warunki korzystania określa Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu w Bibliotece Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą, Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora BPG Nowe Miasto nad Wartą.
 2. W BPG Nowe Miasto nad Wartą i wszystkich jej filiach istnieje również możliwość komputerowego wydruku materiałów oraz wykonania usług kserograficznych. Opłaty za wydruki określa Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora BPG Nowe Miasto nad Wartą. Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.
 3. Biblioteka prowadzi usługi laminowania, bindowania oraz skanowania dokumentów. Opłaty za usługi określa Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora BPG Nowe Miasto nad Wartą.

 

§ XI
Przepisy końcowe

 1. Biblioteki są czynne w dniach i godzinach określonych na tablicach informacyjnych umieszczonych na zewnątrz budynków.
 2. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkownika w Bibliotece.
 3. Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor Biblioteki w godzinach urzędowania.
 4. Wysokość opłat i kar reguluje Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora BPG Nowe Miasto nad Wartą.
 5. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzieże, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2017 r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 • Regulamin zasad
  Utworzono: 19.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych