RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się interesantów Biblioteki Publicznej  Gminy Nowe Miasto  nad Wartą  że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą mający siedzibę w  przy ul. Poznańskiej 8a w Nowym Mieście nad Wartą,   
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem –Dyrektorem, można się skontaktować poprzez adres email: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHORNY DANYCH

Administrator –   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektornowemiasto@op.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe interesantów zbierane i przetwarzane będą :

  • w celu możliwości wykonywania przez Bibliotekę w Nowym Mieście nad Wartą ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1997 roku   o prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r.o bibliotekach,  w ustawie z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  pozostałych  przepisach prawa,

 

  • a także w  związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.(RODO)
ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa:

  • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych,
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pozyskane od interesantów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym przez okres wynikający z Ustawy o archiwach państwowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim  Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych w ramach obowiązującego prawa mogą pochodzić od:

  • Pani/Pana tj. osoby której dane dotyczą lub osób którym udzieliła/ł Pani/Pan pełnomocnictwa,
  • uprawnionych organów, w szczególności: służb; organów administracji publicznej; sądów i prokuratury; komorników sądowych; państwowych i samorządowym jednostek organizacyjnych oraz innych uprawnionych podmiotów;
INFORMACJA O DOWOLNOŚĆI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest wymogiem ustawowym.

Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.

Podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.